Vedtekter

§ 1 Selskapets navn er Audiatur Bokhandel AS. Under selskapet ligger aktiviter både under Audiatur og House of Foundation. Selskapets forretningskontor ligger i Moss kommune.

§ 2 Selskapets formål er å fremme kunnskap om og forståelse for norsk og internasjonal litteratur, kunst og musikk. Dette formål skal oppnås ved å arrangere utstillinger, festivaler, utgi publikasjoner, arrangere møter og seminarer, gi barn og unge mulighet til kunstnerisk egenaktivitet, og for øvrig alt annet som vedrører dette formålet. Selskapets virksomhet skal i hovedsak rette seg mot innbyggerne i Østfold og Hordaland fylke, men også mot et nasjonalt og internasjonalt publikum.

§3 Selskapets aksjekapital er på kr. 30.000,-

§ 4 Det skal ikke utbetales aksjeutbytte. Eventuelt overskudd skal avsettes til annen egenkapital. Ved oppløsning skal selskapets eiendeler disponeres overensstemmende med selskapets formål og generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 5 Styret består av to medlemmer.

§ 6 Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. 2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 3. Saker som styret anser som særlig viktige eller av prinsipiell betydning.

§ 7 Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av styrets samtykke.