Ana Rita Antonio // Good Design

ANA RITA ANTONIO (f.1980)

14.april – 27.mai 2018

Visningsrom 1

Utstillingen GOOD DESIGN er et resultat av omfattende forskning med fokus på en rekke mekanismer som folk bruker til å modifisere og gripe inn i det offentlige rom. Fra temporære barrierer til midlertidige boliger, endrer folk stadig fellesarealet for å tilpasse de til sine behov, noe som bryter med den tenkte visjonen om våre offentlige rom.

Uttrykkene i disse løsningene er ikke eksplisitt eller forsettlig politisk i sin utførelse, men de går ofte på tvers av lovmessige krav og etablerte standarder. På samme måte er de heller ikke kunstneriske, men disse handlingene viser ofte en omtanke vedrørende materialbruk og form, kreativ og sparsommelig utførelse og en ivaretakelse av stedet.

GOOD DESIGN står for en holdning, en måte å se på materialer og problemløsning, som både er utfordrende og uventet. Disse problemene kan være små og trivielle, men også store og globale. Utstillingen presenterer arbeider som kjennetegnes av evnen til å gjøre det vanlige til noe ekstraordinært gjennom den unike materialbruken. Her fremstilles og improviseres objekter frem med et annerledes blikk på hva som kan oppfattes som nyttig. konkret eller poetisk vis presenterer utstillingen uregjerlige løsninger på presserende problemer, som direkte eller indirekte unnviker fra dominerende økonomiske strategier og produksjonsmodeller.

*Utstillingen er oppkalt etter den kunstneriske bevegelsen og designkonseptet GOOD DESIGN, som oppsto på 1950-tallet i New York innenfor gruppen Minimal Art. I lyset av krisen som oppsto de påfølgende årtiene av hva som utgjør kunst, ble GOD DESIGN ofte kategorisert som et eksempel på en kritisk diagnose av hva kunst ikke er, og spesielt hva som ikke er Minimal Art.

Ana Rita Antonio er fra Portugal, men bor og jobber i Bergen. Hun utfordrer konversjonene i kunst og design med humor og satire og er tydelig influert av sin portugisiske kulturbakgrunn. Antonio arbeider prosjektrettet og ofte med et filosofisk utgangspunkt som hun oversetter til sitt eget kunstneriske behov. Hun ble lagt merke til på høstutstillingen 2014 med sine foto av hyllearrangementer hvor hun selv var en del av konstruksjonen. 

http://anaritaantonio.com


This exhibition GOOD DESIGN is a result of an extensive research, focusing on a variety of mechanisms people employ to modify and intervene in the public space. From makeshift barriers to temporary living conditions. People constantly alter communal spaces to suit their needs, in opposition to the myopic vision of our shared spaces. Often these expressions are not explicitly or intentionally political in their execution, but they commonly fly in the face of the legally demanded or encouraged civic solution to a particular problem. Likewise, they are often not explicitly artistic, yet these actions often reveal concerns with form and materials, and is showcasing creative, highly economical, or sensitive uses of space.

GOOD DESIGN stands for an attitude, a way of looking at materials and problems that is at the same time bold and unexpected. These problems can be small and trivial, but also large and global. The exhibition presents work that is characterized by the ability to turn the ordinary into something extraordinary through the unique use of materials, a different view on what is useful and a great feeling of improvisation, self-sufficiency and temporality. In a concrete or poetic way, the exhibition presents unruly solutions to urgent problems that directly or indirectly circumvent dominant economic strategies and production models.

*The exhibition is named after the artistic movement and design concept, GOOD DESIGN that emerged in the 1950s in New York within the Minimal artist group. In the face of the crisis surrounding definitions over the subsequent decades of what constitutes art, GOOD DESIGN then became a category frequently used as an example of a critical diagnosis of what art is not, in particular what is not Minimal Art.